Nyanlända bör redan från start få ämnesundervisning på sitt modersmål.

Annars riskerar de att tappa intresset för skolan. Om detta skriver Carl Hamilton i antologin ”Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering”.

Publicerat 2018-12-19

Han refererar bland annat till Skolverket och Skolinspektionen som i en granskning 2014 skriver:

”Oavsett bakgrund visar de absolut flesta nyanlända elever Skolinspektionen mött en hög motivation för att lära och utvecklas. Samtidigt uppger många elever att de känner frustration över att de inte förstår undervisningen och att de tappar sina tidigare kunskaper och hamnar efter sina jämnåriga kamrater i sin kunskapsutveckling. Därigenom riskerar de nyanlända eleverna också att tappa tilliten till den egna förmågan.”

Carl Hamilton berättar bland annat om ett projekt där Studi, med stöd av Vinnova, översatte och dubbade ett stort antal undervisningsfilmer till arabiska:

”Under pilotprojektet observerar vi flera exempel både på elever som triangulerar sitt ämne och sitt nya språk med hjälp av det nya läromedlet och dessutom några som redan betraktar svenska som sitt starkaste språk, men som använder den arabiska versionen för att förstärka det språk de talar hemma. På det viset kan eleverna alltså utveckla båda sina språk parallellt och öka chansen att förvärva svenskan additivt. De metoder vi observerar att eleverna använder när de interagerar med läromedlet möjliggörs av att de två språkversionerna är identiska och synkroniserade, så att filmerna förklarar samma sak.”

Som initiativtagarna till projektet drar Carl Hamilton slutsatsen att eleverna tar till sig det nya språket bäst om de får behandla det tillsammans med ämnesinlärningen. Varje skolämne man pratar om ställer sina särskilda krav på språket, vilka begrepp man behärskar och vilka tankar och resonemang man kan formulera.

Dessutom måste nyanlända fortsatt utveckla sitt förstaspråk under många år efter att de fått flyt på sin vardagssvenska, menar han: ”Förstaspråket är fortfarande det språk där de kan föra sina mest avancerade resonemang – man är helt enkelt smartast på sitt förstaspråk.”

Erfarenheterna från projektet sammanfattar Carl Hamilton i sex lärdomar:

  1. Låt eleverna ta del av ämnesundervisningen direkt.
  2. Utveckla både första- och andraspråket.
  3. Ge mer sammanhang; undervisa i flera kanaler.
  4. Anpassa nivån och takten till eleven.
  5. Kontakten med studiehandledaren är viktig.
  6. Fördjupa kontakten med föräldrarna.

Hela Carl Hamiltons text kan du ladda ner här:
Skolan måste förstå att alla är smartast på sitt eget språk