Sexualitet, heder och relationer

Många elever i nian lever under hedersrelaterat förtryck.

Publicerat 2018-12-18

Det visar en kartläggning bland 6000 elever i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Undersökningen pekar på hur unga människor dagligen lever i allvarlig våldsutsatthet och under normer som förtrycker och begränsar dem. Majoriteten av dem är inte beredda att söka stöd eller hjälp. Det beror till stor del på att de själva, trots sin utsatthet, inte ser behovet. Men många har också dåliga erfarenheter sedan tidigare, tror att de inte ska bli förstådda eller är rädda för att skada sina familjer. Rapporten, som publicerades i november 2018, understryker att många av de intervjuade, men inte alla, har blivit svikna av sina egna familjer och därefter av myndigheterna.

Att undervisa i frågor som rör sexualitet, relationer, könsidentitet och hedersproblematik kan vara en stor utmaning för alla lärare. Därför erbjuder Studi ett digitalt lektionsmaterial som ska stärka elevers egenmakt och stötta lärare inför samtal om normer, ömsesidighet, gränser, kärlek, relationer och sex. Vi har gjort detta i nära samarbete med GAPF (riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime) och RFSU (riksförbundet för sexuell upplysning).

Det digitala materialet är gratis för alla, och består av korta animerade filmer på sex språk; förutom svenska även tigrinska, dari, engelska, arabiska och somaliska. Eleven kan dessutom välja undertexter bland dessa språk. Till varje film hör också ett quiz.

Projektet startade våren 2018 med stöd av Vinnova. Varje månad tillkommer nytt material. Sammanlagt ska runt 40 filmer produceras. Materialet är utvecklat för grundskolans årskurs 7-9, men passar även äldre, och i många fall yngre, elever.

Se lektionsmaterialet